Năng Suất Biên Là Gì

  -  

Có một bảng theo dõi các chỉ tiêu về năng suất lao động bị thiếu một chỉ tiêu ở mỗi hàng như được thể hiện dưới đây.

Số lượng lao động (L)Sản lượng (Q)Năng suất trung bình (APL)Năng suất biên (MPL)
00
1201620
23919,516
3161918
4721816
580168
68614,36
7911316
8961216
910011,14

Yêu cầu: Hãy dùng công thức tính AP và MP để lắp đầy các ô còn thiếu.

LỜI GIẢI

Lời giải

– Tại mức lao động L= 1:

AP­L = Q/L = 20/1 = 20

– Tại mức lao động L= 2:

MP­L = ∆Q/∆L = (39-20)/(2-1) = 19

– Tại mức lao động L= 3:

AP­L = Q/L = > Q = AP­L*L = 19*3 = 57

– Tại mức lao động L= 4:

MP­L = ∆Q/∆L = (72-57)/(4-3) = 15

– Tại mức lao động L= 5:

AP­L = Q/L = > Q = AP­L*L = 16*5 = 80

– Tại mức lao động L= 6:

AP­L = Q/L = 86/6= 14,33

– Tại mức lao động L= 7:

MP­L = ∆Q/∆L = (91-86)/(7-6) = 5

– Tại mức lao động L= 8:

AP­L = Q/L = 96/8 = 12

– Tại mức lao động L= 9:

AP­L = Q/L = > Q = AP­L*L = 11,1*9 = 100

Điền tất cả các con số tính được vào các ô thuộc các dòng tương ứng với mức lao động, ta được 1 bảng hoàn chỉnh.

Số lượng lao động (L)Sản lượng (Q)Năng suất trung bình (APL)Năng suất biên (MPL)
00
1202020
23919,519
3571918
4721815
580168
68614,36
791135
896125
910011,14

*
*