NĂNG SUẤT BIÊN LÀ GÌ

  -  

Có một bảng quan sát và theo dõi những tiêu chí về năng suất lao đụng bị thiếu một tiêu chí ở từng hàng như được trình bày sau đây.

Số lượng lao rượu cồn (L)Sản lượng (Q)Năng suất vừa phải (APL)Năng suất biên (MPL)
00
1201620
23919,516
3161918
4721816
580168
68614,36
7911316
8961216
910011,14

Yêu cầu: Hãy sử dụng cách làm tính AP và MPhường để gắn thêm đầy những ô còn thiếu.

LỜI GIẢI

Lời giải

– Tại nút lao rượu cồn L= 1:

AP­L = Q/L = 20/1 = 20

– Tại mức lao cồn L= 2:

MP­L = ∆Q/∆L = (39-20)/(2-1) = 19

– Tại nút lao động L= 3:

AP­L = Q/L = > Q = AP­L*L = 19*3 = 57

– Tại nút lao động L= 4:

MP­L = ∆Q/∆L = (72-57)/(4-3) = 15

– Tại nút lao động L= 5:

AP­L = Q/L = > Q = AP­L*L = 16*5 = 80

– Tại nút lao rượu cồn L= 6:

AP­L = Q/L = 86/6= 14,33

– Tại nút lao hễ L= 7:

MP­L = ∆Q/∆L = (91-86)/(7-6) = 5

– Tại nút lao đụng L= 8:

AP­L = Q/L = 96/8 = 12

– Tại mức lao đụng L= 9:

AP­L = Q/L = > Q = AP­L*L = 11,1*9 = 100

Điền tất cả những con số tính được vào các ô ở trong những loại tương ứng với mức lao rượu cồn, ta được một bảng hoàn chỉnh.

Số lượng lao đụng (L)Sản lượng (Q)Năng suất trung bình (APL)Năng suất biên (MPL)
00
1202020
23919,519
3571918
4721815
580168
68614,36
791135
896125
910011,14

*
*